Privacyverklaring

Lees deze privacyverklaring door. Heb je hier vragen over of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op.

Praktijk Odin /Marion van Hunsel hecht groot belang aan de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website. Ze draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteert zij binnen de praktijk een aantal waarden.

 • Informeren: Praktijk Odin /Marion van Hunsel wil je zo goed mogelijk informeren hoe en waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt zowel mondeling als via deze privacyverklaring.
 • Verzameling gegevens beperken: Er wordt nauw op gelet om de informatieverzameling zoveel mogelijk te beperken en alleen datgene wat echt nodig is.
 • Gegevens blijven ‘achter slot en grendel’: De gegevens worden niet gedeeld en ook niet ingezet voor marketingdoeleinden
 • Beveiligen: Praktijk Odin /Marion van Hunsel neemt passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.
 • Openheid: Je kunt altijd je dossier inzien, corrigeren en/of laten verwijderen. Of een kopie ontvangen.

In deze privacyverklaring kun je meer lezen hoe Praktijk Odin / Marion van Hunsel je recht op privacy beschermt en respecteert.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over je rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij  Praktijk Odin / Marion van Hunsel achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Praktijk Odin / Marion van Hunsel bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan haar worden verstrekt om te verwerken.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres*
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende je gezondheid
 • De naam van je zorgverzekeraar
 • De naam van je andere zorgverleners
 • Tijdstip van je afspraak
 • Betaling gegevens
 • IP-adres (bij het versturen van een webformulier)

*Bij het elektronisch beantwoorden van privacygevoelige informatie en / of het digitaal versturen van de factuur wordt gebruik gemaakt van het mailprogramma ZIVVER. Lees verder op de website van ZIVVER voor meer informatie.

Waar worden de gegevens voor gebruikt?

Energetisch therapeut Marion van Hunsel is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. De cliëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoe ik als volgt:

 • Het gebruik van je gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
  • Voor het bijhouden van je dossier.
  • Voor het inplannen van een afspraak.
  • Voor het bijhouden van de door jou aangegeven voorkeuren.
  • Voor het leveren van hoofdlijnen van het consult en het (elektronisch) beantwoorden van je vragen via ZIVVER.
  • Voor het opstellen van een factuur.
  • Voor de bewaking van de eigen kwaliteit.
  • Voor wetenschappelijk onderzoek, mits anoniem.
 • Het uitvoeren van overige door je gevraagde diensten.
 • Je informeren welke persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door de therapeut maar ook via een folder en uiteraard ook via deze website.
 • Iedereen die binnen de praktijk van Marion van Hunsel werkzaam is, is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Gegevens worden alleen verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • Als je toestemming hiervoor hebt gegeven (mondeling of schriftelijk).
  • Het noodzakelijk is voor het verlenen van goede complementaire zorg discipline energetische therapie.
  • Het noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te komen.

Beveiliging

Marion van Hunsel neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Statistieken worden op de website bijgehouden, dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Bij het versturen van een webformulier wordt je IP adres vermeld.

(Bewaartermijn) Dossier

Voor (zorg)dossier is de bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de therapeut.

Je hebt het recht:

 • om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Voor een afschrift wordt een vergoeding van € 0,05 per pagina in rekening gebracht.
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard horen te blijven.
 • op het toevoegen van een eigen verklaring aan je dossier.
 • om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken bij Marion van Hunsel. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, je curator of mentor).

Telefonisch contact

Om de privacy te waarborgen wordt tijdens een consult geen telefoon opgenomen.

Informatie op flip-over | hoofdlijnen consult

Tijdens een consult is het mogelijk dat Marion van Hunsel een flip-over gebruikt om het een en ander te verduidelijken. Dit kan gebruikt worden door Marion van Hunsel om gelijk ook om de hoofdlijnen van het consult uit te werken. Je kan er zelf voor kiezen om hier een foto van te maken. Om je privacy te waarborgen wordt uiteraard het papier vernietigd door een papierversnipperaar. Het is ook mogelijk om het papier mee te nemen. Hoofdlijnen van een consult worden alleen op verzoek opgesteld en gemaild.

Verstrekking van je persoonsgegevens aan derden

Marion van Hunsel heeft de verplichting vertrouwelijk met je persoonsgegevens om te gaan. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de therapeut doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde.

Uitwisseling gegevens

Marion van Hunsel wisselt in principe geen directe gegevens uit met (huis)arts/(mede)behandelaar(s), alleen op uitdrukkelijk verzoek van jou. Dit wordt gedaan door een overdrachtsinformatiebrief. Deze wordt persoonlijk aan jou overhandigd.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Marion van Hunsel kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Marion van Hunsel behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Link naar site klachten procedure. Bijvoorbeeld over met wie Marion van Hunsel gegevens deelt of over de omgang met je dossier? Dan gaat Marion van Hunsel hierover graag met je in gesprek.

Contactgegevens

Marion van Hunsel

t +31 (0)6 29 32 39 58

e marionvanhunsel@gmail.com

Contact info

06-29323958
info@praktijkodin.nl

Bedrijfsinformatie

Praktijk Odin
Wethouder van Hunselstraat 2a
6021 KD Budel
kvk 17249001
VVET 14015
RBCZ 206059R
Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat.