Algemene voorwaarden

Praktijk Odin / Marion van Hunsel

1. Definitie

a) Aanbieding: de rechtshandeling, oftewel het aanbod (zowel mondeling als schriftelijk) die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
b) Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
c) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
d) Klant: de klant (een natuurlijke of rechtspersoon) met wie Marion van Hunsel de overeenkomst sluit.
e) Dag: kalenderdag;
f) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
h) Offerte: elke aanbieding van Marion van Hunsel die wordt gedaan aan de klant, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
i) Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Marion van Hunsel wordt geleverd.
j) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Marion van Hunsel en de klant waarin omschreven staat welke dienst of product Marion van Hunsel tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
k) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Marion van Hunsel geen invloed kan uitoefenen en waardoor Marion van Hunsel niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Marion van Hunsel of van derden, ziekte van de medewerker van Marion van Hunsel, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijvingen” daaronder begrepen. Marion van Hunsel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Marion van Hunsel haar verbintenis had moeten nakomen.
l) Partijen: Marion van Hunsel en de klant samen.
m) Schriftelijk: Alle communicatie tussen Marion van Hunsel die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.

2. Algemeen

2.1 De diensten en producten die Marion van Hunsel aanbiedt zijn onder andere (en niet uitsluitend), 1-op-1 coaching, online coaching, spreekopdrachten, alles in de meest ruime zin van het woord.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen Marion van Hunsel en een klant, waarop Marion van Hunsel deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.

2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

2.4 Eventuele voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 De klant verklaart dat hij op de volgende wijzen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat:
(a) Door ondertekening van een offerte of overeenkomst; of
(b) Schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking;
(c) Telefonische opdrachtverstrekking;
(d) Een opdrachtverstrekking via de email of het contactformulier op de website.

2.6 Bij een mondeling/telefonisch aangegane overeenkomst verwijst Marion van Hunsel altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en kunnen op verzoek tevens worden nagezonden.

2.7 Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Marion van Hunsel, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.

2.8 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

2.9 Deze voorwaarden blijven altijd volledig van toepassing, als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment:
a. geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard,
b. nietig mochten worden, of
c. vernietigd worden.

2.10 Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen als uitgangspunt genomen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand na (schriftelijke of mondelinge) aanvaarding van de klant van het aanbod van Marion van Hunsel, inclusief deze algemene voorwaarden.

3.2 Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de klant geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

3.3 Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.

3.4 Marion van Hunsel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5 Alle offertes en prijsopgaven door Marion van Hunsel zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

3.6 Eveneens heeft Marion van Hunsel te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren, mits daarbij de wettelijke bepalingen niet worden geschonden. Stijgen de prijswijzigingen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan gelden de oorspronkelijke tarieven tot de overeenkomst afloopt of bij hantering nieuwe tarieven heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.7 Marion van Hunsel heeft te allen tijde het recht prijswijzigingen door te voeren als gevolg van stijging consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS, dan wel wettelijke redenen.

3.8 De in de offerte of aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven.

3.9 Alle gecommuniceerde tarieven zijn exclusief verzendkosten, reiskosten of andere heffingen en retributies.

3.10 Als de aanvaarding door de klant op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Marion van Hunsel daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Marion van Hunsel anders aangeeft.

3.11 Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.12 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Marion van Hunsel verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd.

4. De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Marion van Hunsel zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).

4.2 Voor zover van toepassing, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Marion van Hunsel.

4.3 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor:
a. afkeuring,
b. korting,
c. schadevergoeding of
d. ontbinding van de overeenkomst.

4.4 Marion van Hunsel heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht.

4.5 Als Marion van Hunsel meerwerk moet verrichten, wat bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend was, dan heeft zij – na overleg met de klant – het recht de daaruit vloeiende meerkosten in rekening te brengen.

4.6 De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd.

4.7 De klant is verplicht de geplande afspraak/afspraken van de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld online, offline meetings) binnen de looptijd af te ronden.

5. Inschakelen van derden

5.1 Marion van Hunsel heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.2 Indien Marion van Hunsel derden inschakelt welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Marion van Hunsel zo nodig communiceren.

6. Overmacht

6.1 Marion van Hunsel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klanten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
6.2 Marion van Hunsel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten en/of zich door een derde laten vervangen.
6.3 Als Marion van Hunsel ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Marion van Hunsel het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien dit nog niet is gebeurd. De klant is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
6.4 In geval van overmacht zal Marion van Hunsel zich naar redelijkheid inspannen om de klant desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

7. Leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden

7.1 De levertermijn varieert per opdracht en zal steeds in samenspraak met de klant worden vastgesteld.

7.2 Een afgesproken levertermijn is nooit een fatale termijn en heeft dus ook niet tot gevolg dat Marion van Hunsel in verzuim is.

7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met 60 dagen, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Echter alleen door middel van een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij Marion van Hunsel of een door haar ingeschakelde derde de mogelijkheid krijgt om binnen een redelijke termijn te leveren.

7.4 De klant is verplicht datgene te doen wat een tijdelijke levering mogelijk maakt.

7.5 Als de levering vertraging oploopt, zal Marion van Hunsel dit zo snel per e-mail mogelijk communiceren.

7.6 Facturatie geschiedt digitaal. Indien de klant een afschrift per post (schriftelijk) wenst te ontvangen, dan kan Marion van Hunsel hiervoor een meerprijs voor in rekening brengen.

7.7 Betaling van diensten geschiedt achteraf of voor producten van de webshop via het online betaalsysteem.

7.8 Gespreid betalen is mogelijk in onderling overleg en met een toeslag. Dit bedrag wordt altijd vooraf gecommuniceerd.

7.9 Er geldt een betaaltermijn van 15 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.

7.10 Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Marion van Hunsel een herinnering tot betaling worden verstuurd. Wanneer de klant binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de klant vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, kosten van een ingeschakelde jurist, advocaat, incassobureau en deurwaarder verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

7.11 Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Marion van Hunsel het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.

7.12 Als hetgeen in artikel 7, lid 9, zich voordoet, heeft Marion van Hunsel het recht de kosten die opschorting met zich meebrengt, door te voeren naar de klant.

7.13 Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Marion van Hunsel het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een klant niet van zijn betaalverplichting.

7.14 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na verzending gemeld worden bij Marion van Hunsel Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

7.15 Bij bestaande klanten kan Marion van Hunsel besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Alle diensten die door Marion van Hunsel worden geleverd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht omdat deze diensten op maat worden geleverd.

8.2 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Marion van Hunsel dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.3 De klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij behorende herroepingsrecht.

9. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

9.1 Zowel Marion van Hunsel als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij;
i) een verzoek tot faillissement,
ii) (voorlopige) uitstel van betaling,
iii) of schuldsanering,
wordt ingediend (zonder enige verplichting van Marion van Hunsel tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling).

9.2 De klant heeft in andere gevallen als in lid 1 geformuleerd, het recht de opdracht enkel per email minimaal 24 uur van te voren te annuleren.

9.3 Annulering is een feit als Marion van Hunsel de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annulering per email.

9.4 Annulering binnen 24 uur of het vergeten van afspraken geeft geen restitutie van de gemaakte kosten. Deze worden, indien nog niet is betaald, alsnog in rekening gebracht.

9.5 Annulering buiten 24 uur geeft de klant het recht de afspraak binnen 6 weken alsnog in te plannen.

9.6 Een afspraak kan eenmalig verzet worden naar een andere dag en/of tijdstip, mits binnen 12 uur voor de afspraak besproken met Marion van Hunsel .

9.7 Een afspraak is persoonsgebonden en om die reden niet overdraagbaar aan een ander.

9.8 Marion van Hunsel heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen.
Deze bestaan uit:
a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf,
b. Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht, dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van annulering:
– Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 10% annuleringskosten;
– Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 15% annuleringskosten.
– Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 25% annuleringskosten.
– Op de dag zelf (vanaf 24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Mocht Marion van Hunsel aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
10.2 Als Marion van Hunsel aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor:
(a) door de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie;
(b) fouten of tekortkomingen van door of namens Marion van Hunsel ingeschakelde derden;
(c) voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel;
(d) voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de Klant heeft meegebracht naar de praktijk;
(e) Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt.

10.3 De klant is tegenover Marion van Hunsel aansprakelijk voor door de Marion van Hunsel gelede schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

10.4 Als Marion van Hunsel aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Marion van Hunsel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.5 De aansprakelijkheid van Marion van Hunsel is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Marion van Hunsel geldende eigen risico.

10.6 Marion van Hunsel is uitsluitend aansprakelijk jegens de klant voor aan Marion van Hunsel toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade et cetera is uitgesloten.

10.7 Marion van Hunsel is slechts aansprakelijk indien de klant aantoont dat de klant schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout).

10.8 Aansprakelijkheid van Marion van Hunsel, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.9 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Marion van Hunsel, is de aansprakelijkheid van Marion van Hunsel tot de vergoeding van Marion van Hunsel voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11. Klachten en reclame

11.1 In het geval er sprake is van een klacht over Marion van Hunsel, dan dient de klant deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst schriftelijk in te dienen bij Marion van Hunsel.

11.2 Heb je een vraag of een klacht? Link na site klachten procedure

11.3 Wanneer aan Marion van Hunsel binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

11.4 Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

12. Geheimhouding en privacy/AVG

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. Alles wat tijdens behandeling of op de klantenkaart komt, dat rust geheimhouding op.

12.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Zie ook privacyverklaring.

12.3 De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
– Marion van Hunsel verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
– de informatie algemeen bekend wordt;
– Marion van Hunsel optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

12.4 Persoonsgegevens die Marion van Hunsel bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Marion van Hunsel houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

13. Rechten van intellectueel eigendom

13.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Marion van Hunsel. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Marion van Hunsel daartoe bevoegd.

13.2 Marion van Hunsel heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht – op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze – te (laten) vermelden of verwijderen. Wanneer de opdrachtgever het resultaat zonder vermelding van naam van Marion van Hunsel openbaar wil maken of wil verveelvoudigen, wordt hiervoor eerst schriftelijke toestemming van Marion van Hunsel verleend.

13.3 De in het kader van de opdracht door Marion van Hunsel tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Marion van Hunsel, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

13.4 Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, door opdrachtgever aan derden van het bedoelde onder dit artikel is verboden.

13.5 Marion van Hunsel heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit laat het eisen van een schadevergoeding onverlet.

13.6 Marion van Hunsel behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Marion van Hunsel mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.

13.7 De bepalingen in dit artikel gelden expliciet ook voor derden die een samenwerking met Marion van Hunsel zijn aangegaan of op enige andere manier opdrachten voor Marion van Hunsel uitvoeren.

13.8 Wijziging voorwaarden en vindbaarheid:
a. Marion van Hunsel is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
b. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
c. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Marion van Hunsel.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

14.2 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

14.3 De rechtbank in het arrondissement (gebied) van de vestigingsplaats van Marion van Hunsel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Marion van Hunsel behoudt zelf het recht om een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen.

14.4 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse klanten.

Contact info

06-29323958
info@praktijkodin.nl

Bedrijfsinformatie

Praktijk Odin
Wethouder van Hunselstraat 2a
6021 KD Budel
kvk 17249001
VBAG 22112065
RBCZ 206059R
Er is voldoende parkeergelegenheid in de straat.